İlanlarla mübarizə

Zəhərli ilanların aşkar edilməsi, tutulması, ərazidən uzaqlışdırılması, ərazinin perimetri boyunca repellentlərlə işlənməsi;